ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ
 Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nhiệm kỳ IV (2012 – 2017)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3529/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2012
                                                                         của UBND thành phố Hà Nội)

CHƯƠNG I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Tên gọi của Hội
1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Du lịch Hà Nội
2. Tên tiếng Anh: Hanoi Tourism Association
3. Tên viết tắt: HANTA
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
          1. Hiệp hội Du lịch Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
          2. Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết các Hội viên để hợp tác, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm du lịch, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp phát triển du lịch Thủ đô nói riêng và Du lịch Việt nam nói chung.
          Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động
          1. Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan đến du lịch.
          2. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội trong địa bàn thành phố Hà Nội.
          Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
          1. Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, tự trang trải về tài chính.
          2. Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND Thành phố phê chuẩn; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hoá,Thể thao&Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
          Đièu 5. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở
1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng
Việt Nam và ngoại tệ)
2. Trụ sở của Hiệp hội được đặt tại: Phòng 405, Toà nhà 95 đường Cầu
Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
                                        CHƯƠNG II
                  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ
           Điều  6. Nhiệm vụ
1. Tuyên truyền giáo dục để Hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Tổng cục Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội về xây dựng, phát triển ngành Du lịch Việt nam nói chung và Du lịch Hà nội nói riêng.
2. Đại diện cho Hội viên kiến nghị với UBND Thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các sở, ban, ngành có liên quan về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch; bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành Du lịch Hà Nội và của Hội viên theo thẩm quyền của Hiệp hội.
3. Hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, tư vấn phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ trong công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ nhân viên các Hội viên; đoàn kết giúp đỡ nhau trong khó khăn.
4. Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và Hội viên của Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch để Hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững.
5. Phối hợp với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước nhằm mục đích thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.
Điều 7. Quyền hạn
          1. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, tư vấn, cung cấp thông tin liên quan đến du lịch cho các Hội viên.
2. Phối hợp với các tổ chức, tổ chức hoạt động hỗ trợ trong công tác đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, hợp tác, thiết lập và phát triển mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp thành viên trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và các bên cùng có lợi.
3. Tập hợp, nghiên cứu và tham khảo ý kiến các Hội viên để phản ảnh, đề xuất với các cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến sản xuất, hoạt động kinh doanh của các Hội viên.
4. Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, khảo sát, xúc tiến tìm hiểu thị trường trong nước và quốc tế; tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giới thiệu sản phẩm của các Hội viên theo quy định của pháp luật.
5. Phát triển Hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hội viên với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hiệp hội.
6. Xuất bản Tập san, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành du lịch về xây dựng, phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các quyền hạn khác của tổ chức Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Nghĩa vụ
          1. Không được lợi dụng việc hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.
2. Trước khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường 30 ngày, Ban
Chấp hành phải có văn bản báo cáo UBND Thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan.
          3. Hàng năm, Hiệp hội thực hiện chế độ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội đối với Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành có liên quan, đảm bảo thời gian và chất lượng và báo cáo công khai trong Hiệp hội.
          4. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyềntrong việc tuân thủ pháp luật.
          5. Thực hiện hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp và hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các Hội viên; thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, sử lý kỷ luật trong nội bộ theo Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả giải quyết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
          6. Thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng và báo cáo việc thực hiện nguồn kinh phí viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
          7. Việc sử dụng kinh phí của Hiệp hội đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của nhà nước gửi UBND Thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan.
          8. Thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ, bao gồm:
          a) Lập Hồ sơ Danh sách Hội viên, các đơn vị trực thuộc Hiệp hội. Trong đó ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ của Hội viên; sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hiệp hội, các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, sổ ghi Biên bản các cuộc họp của Ban Chấp hành, Thường vụ Ban Chấp hành và lưu giữ thường xuyên tại Trụ sở của Hiệp hội.
          b) Xác định thời hạn lưu giu và huỷ tài liệu, hồ sơ đã hết thời hạn, đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.
          9. Xây dựng và ban hành các quy tắc trong hoạt động của Hiệp hội.
 
Chương III
                                                                                                                           HỘI VIÊN
         Điều 9. Hội viên
         1. Hội viên chính thức:
a) Các tổ chức và công dân Việt Nam có hoạt động kinh doanh hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch; các tổ chức kinh tế, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội tán thành Điều lệ của Hiệp hội; có Đơn xin gia nhập Hiệp hội, nộp lệ phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí, đều có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.
b) Đối với Hội viên đại diện cho tổ chức pháp nhân tham gia Hiệp hội, phải là người đại diện có thẩm quyền của đơn vị đó. Trường hợp người được cử tham gia Hiệp hội nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thì tổ chức pháp nhân đó phải cử người đại diện có thẩm quyền thay thế.
          2. Hội viên liên kết:
Các tổ chức và công dân Việt nam có hoạt động hợp pháp liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài kinh doanh và hoạt động du lịch hợp pháp tại Hà Nội tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện có Đơn xin gia nhập Hiệp hội, nộp lệ phí gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành Hội viên liên kết của Hiệp hội.
          3. Hội viên danh dự:
          Những công dân, các nhà quản lý, nhà khoa học, kỹ thuật và tổ chức pháp nhân Việt Nam có uy tín, nhiệt tình, có khả năng giúp đỡ, xây dựng, phát triển ngành Du lịch Hà nội nói chung và Hiệp hội Du lịch Hà Nội nói riêng, được Ban Chấp hành Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự.
           Điều 10. Hồ sơ, thủ tục kết nạp Hội viên
1. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu)
- Tờ khai Hội viên
- Bản sao Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh.
- Sơ yếu lý lịch người đại diện có thẩm quyền của pháp nhân, tổ chức hoặc cá nhân (kèm theo 2 ảnh 4x6)
2. Ban Chấp hành ra Thông báo công nhận Hội viên sau 15 ngày, kể từ khi nhận đủ Hồ sơ quy định tại Điều 10 Điều lệ này.
3. Người đại diện cho Hội viên hoặc được uỷ quyền làm đại diện phải là người có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm trước tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định của Điều lệ.
            Hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành Hiệp hội khi có sự thay đổi người đại diện của doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình.
Điều 11. Quyền lợi của Hội viên
          1. Được tham gia Đại hội, bầu cử đại biểu tham dự Đại hội của Hiệp hội.
          2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội.
          3. Được ứng cử, đề cử và bầu Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.
          4. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao    trình độ bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.
          5. Được Hiệp hội giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Hiệp hội.
         6. Được bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.
         7. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân đối với Hiệp hội.
         8. Được quyền ra khỏi Hiệp hội.
        9. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như Hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.
Điều 12. Nghĩa vụ của Hội viên
         1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này, thực hiện Nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển Hội viên mới. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Hiệp hội giao.
         2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
         3. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
         4. Đóng đầy đủ Lệ phí gia nhập, Hội phí và các khoản khác theo quy định của Hiệp hội.
         5. Hội viên liên kết không phải đóng Hội phí, chỉ đóng Lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng các khoản khác trên tinh thần tự nguyện.
         6. Hội viên danh dự không phải đóng Lệ phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí.
           Điều 13. Thôi tư cách Hội viên
         1. Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội, phải có Đơn gửi Ban Chấp hành Hiệp hội; đóng Lệ phí và Hội phí đầy đủ đến thời điểm là Hội viên và chính thức thôi tư cách Hội viên khi có Quyết định của Ban Chấp hành.
          2. Hội viên sẽ bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội trong các trường hợp sau:
          a) Hội viên bị mất năng lực hành vi dân sự;
          b) Không nộp các khoản Hội phí theo quy định;
          c) Bị kỷ luật ở hình thức Cảnh cáo quá 03 lần do vi phạm Nội quy và Điều lệ của Hiệp hội;
          d) Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội.
          3. Đại hội hoặc Hội nghị thường niên quyết định khai trừ Hội viên theo đề nghị của Ban Chấp hành Hiệp hội.
 
                                                                                                              CHƯƠNG IV
                                                                                     TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI
          Điều 14. Tổ chức Hiệp hội
           1. Đại hội toàn thể Hội viên
2. Ban Chấp hành Hiệp hội
3. Ban Kiểm tra.
4. Văn phòng Hiệp hội và các Ban chuyên môn.
5. Các đơn vị trực thuộc:
a) Các Chi hội theo ngành nghề.
b) Các Chi hội quận, huyện.
c) Các tổ chức trực thuộc khác.
Điều 15. Đại hội Nhiệm kỳ (Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu), Hội nghị thường niên và Đại hội bất thường
1.     Đại hội Nhiệm kỳ (Đại hội toàn thể Hội viên) là Cơ quan lãnh đạo
cao nhất của Hiệp hội, do Ban Chấp hành triệu tập. Nhiệm kỳ Đại hội: 5 năm / 1 lần. Chậm nhất 03 tháng trước khi kết thúc Nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đương nhiệm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội.
2.     Hội nghị thường niên được tổ chức 12 tháng / 1 lần, để tổng kết đánh
giá hoạt động của Hiệp hội trong năm.
3.     Đại hội bất thường do Ban Chấp hành triệu tập theo đề nghị của ít
nhất 2/3 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành hoặc ít nhất trên 1/2 tổng số Hội viên chính thức đề nghị.
4.     Đại hội Nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình
thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu và phải thông báo trước ít nhất 15 ngày trước khi Đại hội. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên 1/2 số Hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 số đại biểu chính thức có mặt.
5. Nội dung chủ yếu quyết định tại Đại hội:
a) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua và  Phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới;
b) Thông qua Báo cáo Tài chính của Hiệp hội;
c) Quyết định mức Hội phí của Hội viên;
d) Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hiệp hội;
           e) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hiệp hội, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội;
f) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra (số lượng do Đại hội quyết định)
6. Nguyên tắc hoạt động tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức bỏ phiếu do Đại hội quyết định;
b) Việc biểu quyết thông qua Nghị quyết, quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 Hội viên chính thức có mặt tán thành.
Trường hợp vắng mặt, đại biểu được quyền gửi ý kiến tham gia bằng văn bản và có giá trị như đại biểu có mặt tại Đại hội.
Cách thức, nội dung thông tin gửi xin ý kiến đối với đại biểu vắng mặt do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định đảm bảo tính khách quan, trung thực, đầy đủ.
Điều 16. Ban Chấp hành Hiệp hội
1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định. Ban Chấp hành Hiệp hội được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc biểu quyết bằng giơ tay và phải đạt trên 50% số đại biểu dự Đại hội nhất trí.
a) Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số Hội viên chính thức.
b) Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội là đại diện pháp nhân khi về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức pháp nhân đó.
2. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ ít nhất 1 quý 1 lần. Ban Chấp hành Hiệp hội cử Ban Thường trực, gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch Hiệp hội và Tổng Thư ký.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội:
a) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho các Hội viên, Chi hội biết;
b) Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm;
c) Quy định tổ chức, hoạt động của các Ban chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội. Quyết định các nguyên tắc, chế độ sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội;
           d) Phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách giữa các Uỷ viên Ban Chấp hành;
e) Bầu cử và bãi miễn các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký;
f) Thông qua nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên;
g) Quyết định triệu tập Đại hội Nhiệm kỳ hoặc Hội nghị đại biểu hàng năm;
h) Thành lập các đơn vị trực thuộc Hiệp hội;
i) Xét kết nạp, khai trừ Hội viên.
Điều 17. Ban Thường trực Hiệp hội
1. Nhiệm vụ của Ban Thường trực Hiệp hội:
a) Điều hành công việc thường trực của Hiệp hội;
b) Theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn thể Hội viên Hiệp   hội, Hội nghị thường niên hàng năm của Hiệp hội và Ban Chấp hành;
c) Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Hội viên, các thành viên trong Ban Chấp hành;
d) Thay mặt Hiệp hội và Ban Chấp hành giao tiếp đối nội và đối ngoại;
e) Đảm nhiệm công tác nghiệp vụ, hành chính - quản trị, tài chính của Hiệp hội;
f) Ban Thường trực Hiệp hội mỗi tháng họp 1 lần hoặc tổ chức họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội;
g) Giúp việc cho Ban Thường trực là Ban Thư ký do Tổng Thư ký phụ
trách.
2. Chủ tịch Hiệp hội:
          a) Là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động cuả Hiệp hội, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội;
           b) Là đại diện pháp luật của Hiệp hội, là chủ Tài khoản của Hiệp hội;
          c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội, Hội nghị toàn thể hoặc đại biểu Hội viên;
          d) Trực tiếp chỉ đạo Tổng Thư ký Hiệp hội;
          e) Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc khi được Ban Chấp hành thông qua;
          f) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Chấp hành Hiệp hội và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.
          3. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội: Là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch và Ban Chấp hành Hiệp hội phân công. Điều hành công việc của Ban Chấp hành Hiệp hội khi được Chủ tịch uỷ quyền. Số lượng Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành quyết định. 
          4. Tổng Thư ký Hiệp hội:
          a) Là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Hiêp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, trước Ban chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.
            b) Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.
          c) Định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội và Văn phòng Hiệp hội.
          d) Lập Báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm; Báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội và gửi báo cáo UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch Hà nội theo quy định.
          e) Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các Hội viên và các tổ chức trực thuộc.
          f) Chuẩn bị các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, các hội nghị, hội thảo do Hiệp hội tổ chức và triển khai các hoạt động khác theo Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành.
          g) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền.
Điều 18. Ban Kiểm tra.
1. Ban Kiểm tra do Đại hội bầu ra. Số lượng uỷ viên Ban kiểm tra do Đại hội quyết định.
2. Trưởng Ban Kiểm tra xây dựng và hoạt động theo Quy chế làm việc phù hợp với Điều lệ và được Ban Chấp hành thông qua và chịu trách nhiệm trước Đại hội , Ban Chấp hành về hoạt động của mình.
          Điều 19. Văn phòng, Chi hội và các tổ chức trực thuộc
          1.Văn phòng Hiệp hội là bộ phận giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường trực; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và hoạt đọng theo Quy chế được Ban Chấp hành phê duyệt.
          2. Cán bộ, nhân viên làm việc theo vụ việc, phải ký Hợp đồng với Hiệp hội và hưởng lương theo quy định của Luật Lao động, phù hợp với Điều lệ Hiệp hội, điều kiện tài chính của Hiệp hội.
3. Hiệp hội có thể thành lập các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc theo lĩnh vực chuyên ngành lữ hành, khách sạn, chuyên gia bếp….hoặc theo địa bàn quận, huyện, thị xã. Chi hội, Câu lạc bộ tổ chức hoạt động theo mục tiêu, định hướng, kế hoạch của tổ chức mình, đồng thời thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội Du lịch Hà Nội. Chi hội, Câu lạc bộ tổ chức hội nghị toàn thể Hội viên mỗi năm 1 lần để bầu Chi hội trưởng, đánh giá tình hình hoạt động, thông qua quyết toán tài chính năm trước và kế hoạch tài chính năm tới của Chi hội, Câu lạc bộ. Các tổ chức trực thuộc sẽ do Ban Chấp hành quyết định thành lập.
 
                                                                                                                   CHƯƠNG V
                                                                       GIẢI THỂ, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, ĐỔI TÊN GỌI
          Điều 20.Giải thể Hiệp hội
1.     Hiệp hội giải thể trong các trường hợp:
a) Tự giải thể;
b) Do cơ quan có thẩm quyết định giải thể.
2. Hiệp hội tự giải thể khi xảy ra 1 trong các trường hợp sau:
a) Hết thời hạn hoạt động;
b) Theo đề nghị và biểu quyết thông qua của trên 1/2 tổng số Hội viên
chính thức;
          c) Mục đích của Hiệp hội đã hoàn thành.
          3. Trình tự và thủ tục khi Hiệp hội tự giải thể sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
          4. Hiệp hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:
          a) Hiệp hội không hoạt động liên tục 12 tháng;
          b) Khi có Nghị quyết của Đại hội về việc Hiệp hội tự giải thể, mà Ban Chấp hành không chấp hành;
          c) Hoạt động của Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
 
CHƯƠNG VI
 TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI
          Điều 21. Nguồn thu của Hiệp hội
1. Lệ phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí của Hội viên: đóng góp theo quy định của Hiệp hội Du lịch Việt nam.
2. Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
3. Các khoản thu hợp pháp khác.
Điều 22. Các khoản chi của Hiệp hội
Chi theo quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội: trả lương cho nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hoạt động từ thiện…  theo quy định và các khoản chi hợp lý khác do Ban chấp hành quyết định.
Điều 23. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội
1. Ban chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định cúa nhà nước.
2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho Hội viên biết.
 
                                        CHƯƠNG VII
                        KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
          Điều 24. Khen thưởng
Những Hội viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội và sự nghiệp phát triển ngành Du lịch, được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước khen thưởng.
Điều 25. Kỷ luật
Hội viên, Uy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng Hội phí một năm, sẽ tuỳ mức độ để xét các hình thức kỷ luật: phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách Hội viên hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 26. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
           1.Cá nhân, tập thể có quyền tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về các sai phạm của tập thể và cá nhân trong Hiệp hội. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân theo quy định của pháp luật.
2. Khi có khiếu nại, tố cáo trong nội bộ của Hiệp hội: việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo do Ban Kiểm tra thực hiện đảm bảo theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết cho Ban Chấp hành. Quyền quyết định cao nhất, cuối cùng là Ban Chấp hành Hiệp hội.
 
CHƯƠNG VIII
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Điều 27. Chỉ có Đại hội toàn thể Hiệp hội Du lịch Hà Nội mới được quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định phê duyệt mới có giá trị thi hành.
Điều 28. Điều lệ này gồm 8 chương, 28 điều đã được Đại hội Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2017 thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND Thành phố Hà Nội phê chuẩn.
 
                                                                    KT. CHỦ TỊCH
                                                            PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký)
                                                            Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giới thiệu
Điểm du lịch
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Giá: 2,300,000 đ
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 2 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khách sạn - Resort
Furama resort
Furama resort
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
Khách sạn Hà Nội View 2
Khách sạn Hà Nội View 2
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Silk Path
Khách sạn Silk Path
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 4 sao
Khách sạn Hà Nội Eternity
Khách sạn Hà Nội Eternity
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Horison Ha Noi
Khách sạn Horison Ha Noi
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
 


                                                                                    
Copyright © 2020 - www.hanta.org.vn - Tổng truy cập: 412375 lượt